Ayıplı araç davası ne kadar sürer? | Motosiklet Sitesi

by
1 ay ago
0 Views
Soru – Cevap BölümüCategory: İbretlik DurumlarAyıplı araç davası ne kadar sürer?
motosiklet Staff asked 1 ay ago

Ayıplı Araç Davası Ne Kadar Sürer
Ayıplı araç davası ne kadar sürer sorusunun hukukumuza göre net bir cevabı bulunmamaktadır. Davanın olağan süresi ortalama 1 yılı bulabilmektedir. Bu sürelerin avukat vasıtasıyla kısaltılabilmesi pek mümkün olmamakla birlikte mahkemenin dosya yoğunluğu, davalının cevap verme süresi, bilirkişinin rapor hazırlama süresi gibi kıstaslar ayıplı araç davalarında süreleri etkileyebilecek hususlardandır. Ayıplı araç davası bakımından sürelerden ziyade davanın süreci ne kadar uzun olsa dahi davanın kazanılmasına odaklanmak ve hak edilmiş bulunan parasal değerin tahsili için gereken hukuki girişimlerde bulunmakta daha fayda vardır. Yoksa ayıplı araç davalarında süreye odaklanılması davanın kazanılması için yapılması gereken kıstasların iyi değerlendirilmesi bakımından son derece önemlidir. Süre tarafların elinde olmayan bir husus olduğundan sonuca odaklanmak ve sonuç için çaba sarf etmek hem davacı hem de davalı bakımından önemi haizdir.
Ayıplı Araç Bilirkişi Raporu
Ayıplı araç bilirkişi raporunda önemli olan bilirkişi raporunun kanuna uygun olarak usulünce hazırlanıp hazırlanmadığı ile talepleri karşılayacak nitelikte olup olmadığı hususudur. Bilirkişi raporlarının hukuka uygun olarak hazırlanmsı ve denetime elverişli olması mahkemenin ilk yaptığı incelemelerden birisidir. Bu sebeple bilirkişi raporlarında bu durumlara dikkat edilmesi şarttır. Bilirkişi hiçbir zaman hazırlamış olduğu bilirkişi raporunda hukuki mütalaalarda bulunamaz ve hukuki görüş bildiremez. Bu durum kanuna açıkça aykırıdır. Kanuna aykırılığın tarafların avukatları vasıtasıyla ön plana çıkartılıp bilirkişi raporuna itiraz edilmesi dava sonucu bakımından önemli bir unsurdur. Bu bakımdan bilirkişi raporlarının taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde rapordaki aleyhe hususlara itiraz etme hakları bulunmaktadır.

6 Answers
motosiklet Staff answered 1 ay ago

2. El Araç Davaları
2. El araç davalarında önemli olan ayıbın ortaya çıkmasından itibaren derhal bu durumun karşı tarafa bildirilmesidir. Nitekim kanuna göre bu bildirimin yapılması gerektiği belirtilmiş ancak bildirimin usulüne ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır. Ancak ispat açısından kolaylık sağlaması maksadıyla bu bildirimin noter vasıtası ile birlikte yapılması son derece önemlidir. 2. El araç davalarında aracı satan şahsın bunu bir meslek edinip edinmediğine göre davanın açılacağı mahkeme değişiklik göstermektedir. Meslek edinmiş araç satıcısına karşı açılacak davalar tüketici mahkemesinin görev konusu içerisinde yer almakta iken meslek edinmemiş 2. el araç satıcısına karşı açılacak ayıplı araç davasında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi olacaktır. 2. El araç satışlarında araçta keşif yapılacak araç bu konu ile ilgili bilirkişi marifetiyle incelenecek ve verilecek karara istinaden araç üzerindeki hasar ortaya çıkartıldıktan sonra davaya bu şekilde devam edilecektir. Araçta satıcının söylemiş olduğu kusurlar haricinde başka bir kusur ortaya çıkmış ve bu gizli bir ayıp ise bu durumda bu ayıp hakkında dava açılmadan önce bu ayıbın bildirilmesi ve buna göre seçimlik hakların araç satıcısına iletilmesi gerekir. Alıcı hangi seçimlik haklarını kullandığını satıcıya bildirmelidir. 2. el araç satışlarında aracı satan şahıs bunu meslek edinmemişse genel hükümlere göre yani 6098 sayılı borçlar kanununa göre işlem tesis edilebilecekken araç satan şahış bunu meslek edinmişse tüketicinin korunması hakkında kanun hükümleri uygulanacaktır.

motosiklet Staff answered 1 ay ago

Ayıplı Mal Davası
Ayıplı mal davasında öncelikle ayıbın niteliği önemlidir. Gizli ayıp ya da gözle görülen ayıplarda durumda değişiklikler meydana gelmektedir. Bundan dolayı ayıbın öğrenildiği andan itibaren konu ile ilgili olarak bir avukata danışılması tavsiye olunur. Çünkü ayıplı mal ya da hizmetin zamanaşımı bulunmakta olup bu tür durumlarda zamanında harekete geçilmesi hakkın elde edilmesi bakımından oldukça önemlidir. Bundan dolayıdır ki hemen harekete geçilmemesi kişinin kendi zararına olacak ve ayıplı mal ya da ayıplı hizmete katlanmak zorunda kalınacaktır.

motosiklet Staff answered 1 ay ago

Ayıplı Araç Satışında Zamanaşımı
Ayıplı araç satışı zamanaşımı– Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak ikinci el araç satışlarında satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldır. Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.

motosiklet Staff answered 1 ay ago

Aldığım Araç Hasarlı Çıktı Ne Yapmalıyım
Aldığım araç hasarlı çıktı ne yapmalıyım;
Ayıplı araç satışında tüketicinin seçimlik hakları 6502 sayılı kanunun 11. maddesinde belirtilmiştir. Bu haklar;
Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, 
Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, (tüketici ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.)
İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini istemedir. 
Ayıplı araba satın alan kişi bu seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek zorundadır.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günüiçinde yerine getirilmesi zorunludur. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir. 

motosiklet Staff answered 1 ay ago

Hasarlı Araç Aldım Ne Yapmalıyım?
Hasarlı araç aldım ne yapmalıyım– Kişi sıfır bir araç ya da ikinci el bir aracı satıcı konumunda olan ve bu işi ticaret haline getirmiş olan kişi ya da şirketten aldığında aracın boyasının farklı olduğunu, otomobilin kilometresinde oynama yapıldığını, motordan ses geldiğini, otomobilin satın alınmadan önce bakım ve işlemden geçtiğini ya da başka bir probleminin olduğunu satın aldıktan sonra öğrenmiş ise tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre bazı seçimlik haklara sahiptir. Ancak alıcının aracı satın aldığı sırada aracı ayıp bulunup bulunmadığı konusunda dikkatlice kontrol etmesi, gerektiğinde uzman bir kişiden yardım alması lazımdır (sıfır araçlarda böyle bir zorunluluk yoktur. Gözle görülebilen ayıplar dışında kişinin almış olduğu sıfır aracı uzman bir kişiye ya da servise inceletmesi kendisinden beklenemez. İkinci el araç satın alma sırasında ise aracın kontrolünün uzman kişilere yaptırılması, gözle kontrol edilmesi hayatın olağan akışına uygun bir davranıştır). Kişi olağan gözle kontrol görevini yaptıktan sonra araçta mevcut ayıp farkedilmemiş bir ayıp ise ve sonradan ortaya çıkmışsa bu bir gizli ayıptır. Örneğin ikinci el aldığınız bir aracın hava yastıklarının önceden açılmış olduğu bir şekilde ortaya çıkmış ise bu bir gizli ayıptır. İşte bu durumda ikinci el aracı satın almış olan kişi 6502 sayılı kanuna göre tüketici konumunda, ikinci el araç satışı yapan kişi de yine aynı yasa gereği satıcı konumunda ise bu durumda 6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların satın alma sırasında mevcut olduğu kanun gereği kabul edildiğinden aksini ispatlamak satıcıya düşecektir. Yukarıda verdiğimiz örnekten gidecek olursak aracın 01.01.2010 yılında alındığını düşünelim ve arızanın 01.04.2010 yılında tespit edildiğini varsayalım. İşte bu durumda gizli ayıp olan hava yastığı arızasının aracın satışı sırasında var olduğu kabul edilecektir. Çünkü ayıp aracın alındığı tarihten itibaren 6 ay içinde ortaya çıkmıştır. Nitekim kanun teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir . Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz şeklinde düzenlenmiştir. Ancak tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmayacaktır. Unutulmamalıdır ki bu durum tüketici konumunda bulunan ve tüketicinin korunması hakkındaki kanunun uygulama yeri bulduğu durumlarda geçerli olan bir süredir. İkinci el araç satışlarında aracı satan kişi satıcı konumunda değilse bu süre uygulanmayacak ve 6 ay içinde çıkacak gizli ayıplarda ispat yükü alıcıda kalacaktır. 
Alıcı, devraldığı satılanın durumunu işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır. Bildirimin noter vasıtasıyla gönderilecek ihtarname ile yapılması ispat açısından tavisye edilen bir bildirim şeklidir. 
Ayıplı otomobil satışı durumunda tüketicinin bazı hakları bulunmakta olup bu hakların tercih hakkı da tüketiciye ait bulunmaktadır. Kanun açık bir şekilde seçimlik hakların kullanılmasını tüketiciye bırakmıştır. Bu yüzden aracın önce servise getirilmesi, sonrasında varsa bir durum değiştirme hakkının kullanılacağı ya da tamir edilmeye çalışılması tamiri mümkün değilse para iadesinin yapılacağı gibi bir seçenek sunulması açık bir şekilde kanuna aykırıdır. Zira 6502 Sayılı Kanun açık bir şekilde tüketicinin ayıplı mallarda sahip bulunduğu seçimlik hakları bir kül olarak ele almış ve düzenlemiştir. 

motosiklet Staff answered 1 ay ago

Ayıplı Araç Davası Nasıl Açılır?
Ayıplı araç davası ile ilgili tüketicinin sahip olduğu haklara geçmeden önce ayıp hakkında kısa bilgi vermekte yarar vardır. Ayıplı mal; tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mala verilen isimdir. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre ayıplı mal olarak kabul edilmektedir. Kilometresi değiştirilmiş, kilometresinde oyanama yapılmış araçlar da ayıplı araç olup bu durumda savcılığa suç duyusunda da bulunulup kişinin dolandırıcılık suçundan yargılanması ve hakkında ceza davası açılması sağlanabilir.

Your Answer

16 + 19 =